* تأمین و تجهیز نیرو انسانی و کارشناسان ارشد پروژه های صنعتی

تأمین و تجهیز نیرو انسانی و کارشناسان ارشد پروژه های صنعتی مکانیکی

تأمین و تجهیز نیرو انسانی و کارشناسان ارشد پروژه های صنعتی برق و ابزار دقیق

تأمین و تجهیز نیرو انسانی و کارشناسان ارشد پروژه های جوشکاری خطوط لوله، مخازن و …

تأمین و تجهیز نیرو انسانی پروژه های خدماتی