تهیه و تأمین تجهیزات خاص و مواد اولیه از خارج از کشور