* بازسازی، تعمیرات اساسی و تعمیرات و نگهداری، تأمین نیروی متخصص و تجهیزات کارخانجات:


1- بازسازی و تعویض تیوپ مبدل های حرارتی واحد آمین پالایشگاه گاز و گاز مایع ماهشهر 74-1373

2- بازسازی و تعمیرات اساسی برج های واحد آمین پالایشگاه گاز و گاز مایع ماهشهر 74-1373

3- بازسازی و تعمیرات اساسی مخازن تحت فشار و ذخیره واحد آمین پالایشگاه گاز و گاز مایع ماهشهر 74-1373

4- تعمیرات اساسی کلیه مبدل های حرارتی، برج ها، ماشین های دوار و مخازن و شیرآلات واحد EOEG پتروشیمی اراک 1375

5- تعمیرات اساسی ماشین های دوار (پمپ ها، کمپرسور ها و …) پالایشگاه گاز و گاز مایع ماهشهر 1375

6- بازسازی و تعمیرات اساسی کوره های H304 & H104 در NGL900 مناطق نفت خیز جنوب 77-1376

7- تعمیرات اساسی پمپ ها، توربین، کمپرسور، مبدل های حرارتی و شیرآلات NGL1400 مناطق نفت خیز جنوب 77-1376

8- تعمیرات اساسی مبدل های هوایی آب ترش کارخانجات گاز و گاز مایع 200 مناطق نفت خیز جنوب 77-1376

9- تعمیرات اساسی پمپ ها، توربین، کمپرسور، مبدل های حرارتی و شیرآلات NGL900 مناطق نفت خیز جنوب 77-1376

10- تعمیرات اساسی مبدل ها، برج ها، مخازن، پمپ ها، شیرآلات مجتمع پتروشیمی اراک 1377

11- تعمیرات اساسی مبدل ها، برج ها، مخازن، پمپ ها، شیرآلات مجتمع پتروشیمی اراک 1379

12- تعمیرات اساسی مبدل ها، برج ها، مخازن، پمپ ها، شیرآلات مجتمع پتروشیمی اراک 1381

13- تعمیرات اساسی مبدل ها، برج ها، مخازن، پمپ ها، شیرآلات مجتمع پتروشیمی اراک 1383

14- تعمیرات اساسی کلیه ادوات ثابت واحد P.P پتروشیمی بندر امام خمینی 1383

15- تعمیرات اساسی (تأمین نیروی انسانی) شرکت پالایش نفت شازند اراک 1385

16- تعمیرات اساسی مبدل های حرارتی و ایرهیترها واحد 5 نیروگاه رامین اهواز 1385

17- تعمیرات اساسی (تأمین نیروی انسانی) آب سنگین اراک شرکت مصباح انرژی 1386

18- تعمیرات اساسی واحد های BD/PBR شرکت پتروشیمی اراک 1386

19- تعمیرات اساسی مبدل ها، برج ها، مخازن، پمپ ها، شیر آلات مجتمع پتروشیمی اراک 1386

20- تعمیرات اساسی کلیه ادوات ثابت، ماشین های دوار، ابزار دقیق و برق واحد بهره برداری دهلران 1388-1387

21- تعمیرات اساسی کل ناحیه 2 بدون واحد  BD/PBR شرکت پتروشیمی اراک 1389

22- برنامه ریزی،تعمیرات و نگهداری کلیه ادوات ثابت، ماشین های دوار و خطوط لوله NGL سیری شرکت OIEC 1390

23-  تعمیرات اساسی کلیه ادوات ثابت واحد بهره برداری چشمه خوش نفت و گاز غرب 1391

24- برنامه ریزی،تعمیرات و نگهداری کلیه ادوات ثابت، ماشین های دوار و خطوط لوله NGL سیری شرکت OIEC 1391