* بازسازی و تعمیر ونگهداری،تأمین نیروهای متخصص و تجهیزات

– برنامه ریزی، تعمیرات و نگهداری کلیه ادوات ثابت، ماشینهای دوار و خطوط لوله NGL سیری شرکت OIEC 1392